รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่2/2564  งบประมาณ 1,248,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,197,600.00 บาท คงเหลือ 50,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง พย.64/5488/P428/3600052950 319,000.00 5  ม.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ตค.64/5488/P429/3600055860 73,200.00 5  ม.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ตค.64และธค.64/5488/P473/3600067525 279,800.00 20  ม.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงมค.65/5488/P548/3600077687 276,800.00 10  ก.พ. 2565
5 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง กพ.65/5488/P666/3600096759 248,800.00 15  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา