รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ23-25ธค.64 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (อุบลวรรณ+เจาะบาแน)  งบประมาณ 26,000.00 บาท เบิกจ่าย 26,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางไปราชการฯรุสนี/5393/P594/3600082862 13,000.00 22  ก.พ. 2565
2 คชจ.ไปราชการฯอุบลวรรณ/5393/P1004/3600196880 13,000.00 23  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา