รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.การดำเนินการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.กิจกรรมที่3โครงการนิเทศติดตามฯแบบActive Learning10มิย.65/ฐิตา/5113/P1005/3600196890 1,500.00 23  มิ.ย. 2565
2 ค่าจ้างทำโล่รางวัลโครงการนิเทศติดตามเพศวิถี/5113/P138/3100194977 2,400.00 20  ก.ย. 2565
3 ค่าวัสดุโครงการนิเทศติดตามเพศวิถี/5113/P1386/3100194951 1,100.00 20  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา