รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น   งบประมาณ 2,640.00 บาท เบิกจ่าย 1,905.76 บาท คงเหลือ 734.24 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการสัมภาษณ์ครูดีเด่น ตอฮีเราะ/4991/P421/3600052946 1,905.76 5  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา