รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น   งบประมาณ 2,640.00 บาท เบิกจ่าย 2,640.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการสัมภาษณ์ครูดีเด่น ตอฮีเราะ/4991/P421/3600052946 1,905.76 5  ม.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคคล/P1538/3600294060 734.24 30  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา