รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตค-ธค.64  งบประมาณ 705,300.00 บาท เบิกจ่าย 705,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ต/สพป.ปน./ตค-พย.64/4940/P396/3200002869 15,000.00 21  ธ.ค. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต/รร.ในสังกัด/ตค-พย.64 ครั้งที่ 1/4940/P404/3200001997 180,650.35 23  ธ.ค. 2564
3 ค่าอินเทอร์เน็ต/รร.ในสังกัด/4940/P437/3200006051 173,095.85 11  ม.ค. 2565
4 ค่าอินเทอร์เน็ต/สพป.ปน.2/ธค.64/4940/P461/3200006336 7,500.00 18  ม.ค. 2565
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต/รร.ในสังกัด/ตค-ธค.64/4940/P520/3200006068 148,095.19 3  ก.พ. 2565
6 ค่าอินเทอร์เน็ต/สพป.ปน.2/มค.65/4940/P583/3200017030 7,500.00 17  ก.พ. 2565
7 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต/รร.ในสังกัด/ตค.-ธค.64/4940/P593/3200020007 107,261.10 21  ก.พ. 2565
8 ค่าอินเทอร์เน็ต ตค-ธค.64/4940/P606/3200016170 42,392.62 25  ก.พ. 2565
9 เบิกเกินส่งคืนP606/3200016170 -0.03 31  มี.ค. 2565
10 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคคล/P1538/3600294060 23,606.76 30  ก.ย. 2565
11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(199854)/PO/4100111032 198.16 23  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา