รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ 2565/4623  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,999,985.26 บาท คงเหลือ 14.74 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการ นายณัทกร แก้วประชุม /4632/P186/3600015580 945.00 8  พ.ย. 2564
2 คชจ.ไปราชการ นายณัทกร แก้วประชุม /4632/P187/3600015062 945.00 8  พ.ย. 2564
3 คชจ.ในการประชุมคณะทำงานฯ 25ตค.64 โครงการ17870(นางช่อผกา บุญแนบ)/4623/P188/3600015065 6,840.00 7  พ.ย. 2564
4 เงินยืมราชการ บย.2/64 (นางปราณี สุวรรณะ)/4623/P204/3600019856 15,880.00 9  พ.ย. 2564
5 เงินยืมราชการ บย.1/64 (นางช่อผกา บุญแนบ)/4623/P206/3600009139 5,880.00 9  พ.ย. 2564
6 คชจ.ประชุมคณะทำงานฯวันที่02.11.64 โครงการ 17870 (นางช่อผกา บุญแนบ)/4632/P207/3600009742 7,030.00 9  พ.ย. 2564
7 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ตุลาคม 2564/4623/P212/3100027943 41,416.03 11  พ.ย. 2564
8 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน ตุลาคม 2564/4623/P213/3200001830 4,947.00 11  พ.ย. 2564
9 ค่าขยะ ตค.64/กัลยา/4623/P223/3600009911 300.00 15  พ.ย. 2564
10 ค่าน้ำ ตค.64/กัลยา/4623/P224/3600020992 1,335.00 15  พ.ย. 2564
11 ค่าจ้างพิมพ์บัตรประชารัฐ/4623/P225/3100011560 1,500.00 15  พ.ย. 2564
12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตค.64/4623/P226/3100004782 13,838.55 15  พ.ย. 2564
13 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4623/P240/3200000130 1,755.00 16  พ.ย. 2564
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สพป.ปน.2 (กัลยา)/4623/P292/3200000733 290.00 19  พ.ย. 2564
15 ซื้อวัสดุการเกษตร สพป.ปน2(กัลยา)/4623/P293/32000000734 780.00 19  พ.ย. 2564
16 ค่าวัสดุน้ำดื่มสนง. สพป.ปน.2(กัลยา)/4623/P294/3200000735 700.00 19  พ.ย. 2564
17 ค่าจ้างทำตรายาง สพป.ปน.2/4623/P295/3100030339/7017115157 7,500.00 7,500.00 19  พ.ย. 2564
18 ค่าโทรศัพท์TOT ตค.64/4623/P314/3200008113 579.94 29  พ.ย. 2564
19 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน /4623/P315/3100031398 580.52 29  พ.ย. 2564
20 ค่าวัสดุซื้อวัสดุอุปกรณ์ สพป.ปน.2/4623/P321/3100041570 4,072.00 1  ธ.ค. 2564
21 เงินยืมราชการ บย.5/65 อดินันต์ หะมะ/4623/P334/3600040749 6,708.00 14  ธ.ค. 2564
22 คชจ.เงินยืมราชการ พย.4/64 สุมาลี/4623/PA335/3600041937 3,100.00 14  ธ.ค. 2564
23 คชจ.คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ/โครงการ287600/นิภา สายนุ้ย/4623/P337/3600041771 13,500.00 14  ธ.ค. 2564
24 คชจ.คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ29-30พย.และ1ธค.64/โครงการ287600/นิภา /4623/P338/3600021297 4,950.00 14  ธ.ค. 2564
25 คชจ.ไปราชการ สัญญา ไชยชนะ /4623/P339/3600040191 2,320.00 14  ธ.ค. 2564
26 เงินยืมราชการ บย.3/64/โครงการ33600/ ชัรฟุดดีน 4623/P340/3600040192 29,100.00 14  ธ.ค. 2564
27 เงินยืมราชการ บย.5/65 อดินันต์ หะมะ/4623/P341/3600041372 6,708.00 14  ธ.ค. 2564
28 คชจ.เงินยืมราชการ พย.4/64 สุมาลี/4623/P342/3600036137 3,100.00 14  ธ.ค. 2564
29 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พย.64/4623/P344/3100050626 9,656.37 16  ธ.ค. 2564
30 ค่าไฟฟ้า พย.64/4623/P345/3100049435 33,197.26 16  ธ.ค. 2564
31 ค่าขยะ พย.64 กัลยา/4623/P346/3200002864 300.00 16  ธ.ค. 2564
32 ค่าโทรศัพท์ DTAE ของ สพป.ปน.2 (ตค.64)/4623/P347/3600045591 961.93 16  ธ.ค. 2564
33 ค่าโทรศัพท์ DTAE ของ สพป.ปน.2 (ตค.64)/4623/P348/3600047052 3,268.85 16  ธ.ค. 2564
34 ค่าน้ำประปา พย.64/กัลยา/4623/P349/3600045593 901.00 16  ธ.ค. 2564
35 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นข1512ปน.พิธาน/4623/P352/3100048747 2,511.83 17  ธ.ค. 2564
36 ค่าจ้างทำป้ายสติกเกอร์สนง.กัลยา/4623/P353/3200001978 3,440.00 17  ธ.ค. 2564
37 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4623/P354/3200001979 630.00 17  ธ.ค. 2564
38 ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (นางกัลยา ทองพุ่ม)/4623/P394/3200000781 3,220.00 21  ธ.ค. 2564
39 ค่าจ้างบำรุงผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ สพป.ปน.2/4623/P395/3100053403/7017237428 5,700.00 5,700.00 21  ธ.ค. 2564
40 คชจ.เงินยืมราชการ พย.6/65 นางกัลยา ทองพุ่ม/4623/P397/3600052603 20,164.00 21  ธ.ค. 2564
41 คชจ.ไปราชการ สพป.ปน.2(พัฒนศักด์ เปลี่ยนรัมย์)/4623/P402/3600050380 6,366.00 22  ธ.ค. 2564
42 เบิกเกินส่งคืน/PA335/3600041937 -3,100.00 24  ธ.ค. 2564
43 เบิกเกินส่งคืน/P334/3600040749 -6,708.00 24  ธ.ค. 2564
44 เบิกเกินส่งคืน/P204/3600019856 -3,920.00 28  ธ.ค. 2564
45 เงินยืมราชการ บย.7/65 ชัรฟุดดีน/P418/3600052944 4,500.00 5  ม.ค. 2565
46 คชจ.อาหารว่างและเครื่องดื่ม นุชนาถ/4623/P419/3600058304 1,400.00 5  ม.ค. 2565
47 คชจ.รร.คุณธรรม สพฐ./โครงการ32000/22ธค.64/หยาดฟ้า/4623/P420/3600052945 980.00 5  ม.ค. 2565
48 คชจ.โครงการสัมฤทธิ์ผล/โครงการ287600/ วันที่ 27/12/64 นิภา/4623/P422/3600052947 1,740.00 5  ม.ค. 2565
49 คชจ.อาหารว่างและเครื่องดื่มพิจารณางบ/20ธค.64/สุวันดี/4623/P423/3600052948 4,030.00 5  ม.ค. 2565
50 คชจ.ไปราชการประเมินครู ณ นรา3/ปราณี/4623/P427/3600052949 15,200.00 5  ม.ค. 2565
51 ค่าจ้างทำไวนิลเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย กัลยา ทองพุ่ม/4623/P431/3200016106 1,200.00 10  ม.ค. 2565
52 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สนง.กัลยา ทองพุ่ม /4623/P432/3200016107 640.00 10  ม.ค. 2565
53 ซ่อมบำรุงรถสามล้อพ่วง .กัลยา ทองพุ่ม /4623/P433/32000006050 150.00 10  ม.ค. 2565
54 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหาร/โครงการ100000/ตค.64/4623/P435/3100064136 3,325.00 10  ม.ค. 2565
55 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหาร/โครงการ100000/ตค.64/4623/P436/3100064610 1,500.00 10  ม.ค. 2565
56 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มค.65/4623/P449/3100072603 10,770.24 13  ม.ค. 2565
57 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ตค-พย.64/4623/P450/3100072605 5,887.00 13  ม.ค. 2565
58 เงินยืมราชการ บย.8/65 อภิญญา/โครงการ82000/P452/3600062323 31,300.00 13  ม.ค. 2565
59 ค่าวัสดุรร.บ้านควนแตน/โครงการ50000/4623/P456/3100049652 15,000.00 17  ม.ค. 2565
60 ค่าไวนิลรร.บ้านควนแตน/โครงการ50000/4623/P457/3200007590 5,000.00 17  ม.ค. 2565
61 คชจ.ประชุมฯ/อุบลวรรณ/4623/P462/3600065911 1,900.00 18  ม.ค. 2565
62 คชจ.วันที่2,21-22ธค.64/ซัลมา/โครงการ14/50050/4623/PA463/3600056893 20,000.00 19  ม.ค. 2565
63 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/เนตรนภิส/โครงการ100000/4623/PA464/3600065627 875.00 19  ม.ค. 2565
64 คชจ.ประชุม15พย.64/เนตรนภิส/4623/P465/3600065914 525.00 18  ม.ค. 2565
65 เงินยืมราชการบย.9/65/ชัรฟุดดีน/โครงการ15000/4623/P467/3600064598 9,800.00 18  ม.ค. 2565
66 ค่าวัสดุการเกษตร/ฮุสเซ็น/4623/P470/3200014544 375.00 19  ม.ค. 2565
67 ค่าวัสดุการเกษตร/กัลยา/4323/P471/3200013944 680.00 19  ม.ค. 2565
68 ค่าจ้างเหมาบริการรถเครน/กัลยา/4623/P472/3200013945 4,280.00 19  ม.ค. 2565
69 ค่าจ้างทำตรายาง สพป.ปน.2/4623/P474/3100076029 480.00 20  ม.ค. 2565
70 ค่ากรอบรูปโครงการงานวันครู/โครงการ31/82000/4623/P476/3100046278/7017359203 12,780.00 20  ม.ค. 2565
71 ค่าไวนิลโครงการวันครู/โครงการ82000/4623/P477/3200017103 4,955.00 20  ม.ค. 2565
72 เบิกเกินส่งคืนฎ.397/3600052603 -1,316.00 14  ม.ค. 2565
73 เงินยืมราชการบย.10/65ซัลมา/โครงการi-net/148360/งบเขต10000/งบสทศ.138360/4623/P494/3600068366 6,605.00 25  ม.ค. 2565
74 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน/4623/P500/3100079517 30,997.10 27  ม.ค. 2565
75 ค่าไปรษณีย์ พฤศจิกายน-ธันวาคม2564/4623/P502/3200001855 12,457.00 27  ม.ค. 2565
76 ค่าโทรศัพท์TOTธค.64/4623/P503/3200013878 577.80 27  ม.ค. 2565
77 ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารสนง./กัลยา/4623/P504/3200013879 495.00 27  ม.ค. 2565
78 ค่าน้ำประปา ธค.64/กัลยา/4623/P506/3600072709 1,034.00 27  ม.ค. 2565
79 ค่าขยะ ธค.64/4623/P507/3600071154 300.00 27  ม.ค. 2565
80 ค่าโทรศัพท์ DTAE ของ สพป.ปน.2 ธค.64/4623/P508/3600072710 3,261.36 27  ม.ค. 2565
81 ่ค่าโทรศัพท์DTAE ธค.64/กัลยา/4623/P509/3600071155 3,207.86 27  ม.ค. 2565
82 ค่าโทรศัพท์ DTAE / พย.64/ศตพร/4623/P510/3600071156 961.93 27  ม.ค. 2565
83 ค่าโทรศัพท์ DTAE / พย.64สนง/ศตพร/4623/P511/3600071157 2,722.08 27  ม.ค. 2565
84 เบิกเกินส่งคืน/P452/3600062323 -3,622.00 26  ม.ค. 2565
85 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บน.1905.ปน./P517/3100081796/7017414574 11,140.00 11,140.00 2  ก.พ. 2565
86 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นข953ปน./4623/P528/3100082945/7017429446 21,969.78 21,969.78 4  ก.พ. 2565
87 ค่าจ้างซ่อมบำรุงสามล้อพ่วง/ฮุสเซ็น/4623/P529/3200018809 470.00 4  ก.พ. 2565
88 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4623/P530/3200015359 1,440.00 4  ก.พ. 2565
89 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการสร้างการรับรู้ด้วยการฯ/4623/รุสลี/P531/3200005956 7,700.00 4  ก.พ. 2565
90 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4623/P532/3100062557 300.00 4  ก.พ. 2565
91 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ นข.2113 ปัตตานี/4623/P536/3200018141 100.00 8  ก.พ. 2565
92 ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สพป.ปน.2มค.65/4632/P537/3100086106 14,660.75 8  ก.พ. 2565
93 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ธค.65-มค.65/4623/P538/3100086107 7,344.00 8  ก.พ. 2565
94 คชจ.ไปราชการ นายสุธน บุญรอด/4623/P539/3600066782 4,400.00 8  ก.พ. 2565
95 คชจ.โครงการสัมฤทธิ์ผล/โครงการ287600/ วันที่ 27/01/65/นิภา/4623/P540/3600073373 1,060.00 8  ก.พ. 2565
96 คชจ.ค่าอาหารว่างฯโครงการประชุมผู้บริหาร2มค.65/เนตรนภิส/โครงการ29/100000/P541/3600028004 875.00 8  ก.พ. 2565
97 คชจ.ค่าอาหารว่างฯประชุมZOOM/21มค.65/พรภนา/P542/3600078647 2,520.00 9  ก.พ. 2565
98 คชจ.ค่าอาหารว่างฯประชุมทำแผนฯ/19มค.65/พรภนา/P543/3600078648 420.00 9  ก.พ. 2565
99 คชจ.ค่าอาหารว่างฯประชุมพิจารณาคัดเลือกขรกฯเกตนิกา/21มค.65/P544/3600078649 315.00 9  ก.พ. 2565
100 ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนสินทรัพย์ สพป.ปน.2/4623/7017449580/P545/3100008468 19,900.00 19,900.00 10  ก.พ. 2565
101 ค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบคลังวัสดุmypsd.V.8.T/4623/P546/3100082982/7017450125 15,900.00 15,900.00 10  ก.พ. 2565
102 คชจ.เงินยืมราชการ บย.11/65 ณัฐกิตติ์/โครงการส่งเสริมเทคโนฯ/โครงการ18/12000/P547/3600077553 7,600.00 10  ก.พ. 2565
103 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดทำแผน/ช่อผกา/โครงการ27/17870/P555/3100087721 4,000.00 11  ก.พ. 2565
104 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรร.ตลาดนัดบาซาเอ/5178=8500,4623=2300/7017442064/P563/3100087718 2,300.00 2,300.00 11  ก.พ. 2565
105 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหาร/โครงการ29/100000/P564/3100084697 1,625.00 11  ก.พ. 2565
106 ค่าโทรศัพท์สนง. DTAE /ธค.64/P565/3600081610 3,258.15 11  ก.พ. 2565
107 ค่าน้ำประปา มค.65/กัลยา/4623/P566/3600081611 1,265.00 11  ก.พ. 2565
108 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน มกราคม 2565/4623/P567/3200019608 8,803.00 11  ก.พ. 2565
109 ค่าขยะ มค.65/กัลยา/4623/P568/3200019609 300.00 11  ก.พ. 2565
110 ค่าโทรศัพท์TOT พย.64/4623/P569/3200003386 590.64 11  ก.พ. 2565
111 ค่าโทรศัพท์ DTAE / ธค.64/4623/P575/3600081436 2,565.86 14  ก.พ. 2565
112 ค่าจัดซื้อวัสดุสพป.ปน.2/4623/P579/3100085262/7017467331 21,590.00 21,590.00 14  ก.พ. 2565
113 โครงการรางวัลพระราชทาน รร.บ้านกระเสาะPO/7017457943/P665/3100101151 30,000.00 30,000.00 15  มี.ค. 2565
114 ค่าวัสดุ/4623/ณัฐกิตติ์/โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนฯ/โครงการ18/P581/3100017424 2,400.00 17  ก.พ. 2565
115 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน มค.65/4623/P586/3100088186 37,849.06 18  ก.พ. 2565
116 คชจ.ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกพ.65/เนตรนภิส/4623/โครงการ100,000/โครงการ29/P595/3600085529 875.00 22  ก.พ. 2565
117 ค่าจ้างทำตรายาง สพป.ปน.2/4623/P596/3100092911 520.00 22  ก.พ. 2565
118 ค่าจ้างพิมพ์สมุดโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ สพป.ปน.2/4623/P597/3100081391/7017495612 15,000.00 15,000.00 22  ก.พ. 2565
119 คชจ.โครงการตรวจสอบ15,22ธค.64,10,17มค.65,2,10,21กพ.65โครงการ32/55000/4623/P601/3600087141 8,550.00 24  ก.พ. 2565
120 ค่าวัสดุโครงการงานวันครู31/82000/P602/3100093045 3,176.00 24  ก.พ. 2565
121 คชจ.ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจฯ9กพ.65/ฮุสเซ็น/4623/P612/3600088058 1,225.00 2  มี.ค. 2565
122 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ18กพ.65/สาวิตรี/4623/P613/3600083893 3,625.00 2  มี.ค. 2565
123 คชจ.ประชุมผู้บริหารฯ17กพ.65/เนตรนภิส/โครงการ29/100,000/P614/3600083895 1,575.00 2  มี.ค. 2565
124 คชจ.ประชุมติดตามฯจุดเน้นสพฐ.22กพ.65/สมบูรณ์/4623/P615/3600083896 6,650.00 2  มี.ค. 2565
125 เงินยืมราชการ บย.14/65ชัรฟุดดีน/โครงการPLC/โครงการ15/26,000/4623/P617/3600092616 17,000.00 2  มี.ค. 2565
126 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สนง./4623/P628/3200009916 880.00 3  มี.ค. 2565
127 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหาร/โครงการ100000/มีค.65/P636/3100099717 3,650.00 8  มี.ค. 2565
128 ค่าจ้างบำรุงผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ สพป.ปน.2/4623/P637/3100097956 600.00 8  มี.ค. 2565
129 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร กพ.65/4623/P638/3100092983 1,333.50 8  มี.ค. 2565
130 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหาร/โครงการ100000/กพ.65/4623/P645/3100096292 2,025.00 9  มี.ค. 2565
131 ค่าขยะ กพ.65/กัลยา/4623/P646/3600096452 300.00 11  มี.ค. 2565
132 ค่าน้ำประปา กพ.65/กัลยา/4623/P647/3600090499 2,616.00 11  มี.ค. 2565
133 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน กุมภาพันธ์ 2565/4623/P648/3200018868 12,658.00 11  มี.ค. 2565
134 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กพ.65/4623/P649/3100060854 15,465.35 11  มี.ค. 2565
135 ค่าจ้างบริการนำข้อมูลภาษีขึ้นอินเทอร์เน็ต/สุพรรณี/4623/P650/3200004422 500.00 11  มี.ค. 2565
136 คชจ.ไปราชการ กัลยา/4623/P651/3600067343 6,032.00 11  มี.ค. 2565
137 คชจ.ประชุมให้คำปรึกษาCoaching Team/24กพ.65/4623/P652/3600067344 3,990.00 11  มี.ค. 2565
138 ค่าวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพ/ชัดฟุดดีน/โครงการ15000/โครงการ4/4623/P667/3100101172 4,768.00 16  มี.ค. 2565
139 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กง.3037 ปน./4623/P668/3100104116 1,584.67 16  มี.ค. 2565
140 เงินยืมราชการ บย.17/65พรรณวดี/โครงการแนะแนว14380/โครงการ8/4623/P676/3600100237 10,080.00 18  มี.ค. 2565
141 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กพ.65/4623/P678/3100106702 37,148.67 22  มี.ค. 2565
142 ค่าโทรศัพท์TOT มค.65/4623/P679/3200021257 564.96 22  มี.ค. 2565
143 ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์/4323/PO/7017639990/P700/3100109114 25,350.00 25,350.00 29  มี.ค. 2565
144 ค่าจ้างบำรุงซ่อมรถยนต์ กค 4216/4623/P692/3100103885 1,882.13 28  มี.ค. 2565
145 ค่าจ้างบำรุงผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ สพป.ปน.2/4623/P693/3100096130 600.00 28  มี.ค. 2565
146 ค่าโทรศัพท์ DTAE ของ สพป.ปน.2 กพ.65/4623/P697/3600103662 3,256.01 29  มี.ค. 2565
147 ค่าโทรศัพท์ DTAE ของ สพป.ปน.2 มค.65/4623/P698/3600109924 2,565.86 29  มี.ค. 2565
148 ค่าโทรศัพท์ TOT กพ.65/4623/P699/3200008862 585.83 29  มี.ค. 2565
149 เงินยืมราชการ บย.17/65อรวรรณ/4623/โครงการงบเร่งด่วน/P721/3600100186 3,040.00 30  มี.ค. 2565
150 คชจ.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการฉีดวัคซีน/โครงการเร่งด่วน/P728/3600110843 1,925.00 31  มี.ค. 2565
151 คชจ.ประชุมทางไกลkrs/11มีค.65/พุทธวรรณ/โครงการเร่งด่วน/P729/3600109954 2,325.00 31  มี.ค. 2565
152 คชจ.ประชุมติดตามความก้าวหน้า/สมบูรณ์/โครงการเร่งด่วน/P730/3600111141 875.00 31  มี.ค. 2565
153 คชจ.ขับเคลื่อนโครงการPLC/โครงการ26000/ชัรฟุดดีน/4623/P734/3600089797 1,500.00 31  มี.ค. 2565
154 คชจ.ประชุมผู้บริหารมีค.65/เนตรนภิส/โครงการประชุมผู้บริหาร/100000/P735/3600089798 1,750.00 31  มี.ค. 2565
155 คชจ.ประชุมคณะทำงานประเมินผลงานรองผอ.เขต/โครงการเร่งด่วน/4623/P736/3600089799 5,700.00 31  มี.ค. 2565
156 เงินยืมราชการ บย.15/65 นส.หยาดฟ้า/โครงการ26000/4623/P635/3600087957 6,000.00 8  มี.ค. 2565
157 ค่าป้ายไวนิล /โครงการแนะแนวฯ/14380/4623/P737/3100113844 2,500.00 5  เม.ย. 2565
158 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/โครงการประชุมผู้บริหาร100000/4623/P742/3100114510 2,100.00 8  เม.ย. 2565
159 ซื้อวัสดุโครงการPLC/26000/ชัรฟุดดีน/4623/P743/3100114526 1,400.00 8  เม.ย. 2565
160 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กค4216 ปัตตานี/P744/3100115699/4100000335 16,452.32 16,452.32 11  เม.ย. 2565
161 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร สพป.ปน.2/4623/P745/3100115709/4100000531 8,455.00 8,455.00 11  เม.ย. 2565
162 คชจ.ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีค.65/เนตรนภิส/4623/โครงการ100,000/โครงการ29/P748/3600150100 5,700.00 12  เม.ย. 2565
163 ซื้อวัสดุ/โครงการติดตามนร.ทุนโครงการพระราชทาน/มารีย๊ะ/4623/P750/3600150141 2,800.00 12  เม.ย. 2565
164 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4623/P753/3600151145 1,085.00 18  เม.ย. 2565
165 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สนง./4623/P754/3100117179 3,100.00 18  เม.ย. 2565
166 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีค.65/4623/P755/3100117195 11,395.64 18  เม.ย. 2565
167 คชจ.โครงการทุนการศึกษาพระราชการฯ/มารีย๊ะ/4623/P789/3600157930 3,160.00 25  เม.ย. 2565
168 ค่าไฟฟ้าสำนักงานมีค.65/P793/3100121139 39,094.25 26  เม.ย. 2565
169 ค่านำ้ประปา มีค.65/4623/P796/3600159180 2,000.00 26  เม.ย. 2565
170 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน มีนาคม2565/4623/P797/3200028618 7,899.00 26  เม.ย. 2565
171 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพันดาว สพป.ปน.2/4623/P809/3100122164/4100005936 63,160.00 63,160.00 28  เม.ย. 2565
172 ค่าโทรศัพท์TOT มีค.65/CAT/4623/P811/3200028886 562.82 28  เม.ย. 2565
173 ค่าล่วงเวลาราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล/4623/P816/3600160425 57,880.00 28  เม.ย. 2565
174 ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด (ช่อผกา)/4623/P817/3600160460 3,200.00 28  เม.ย. 2565
175 ค่าโทรศัพท์DTAEมีค.65/กัลยา/4623/P818/3600160462 2,565.86 28  เม.ย. 2565
176 ค่าโทรศัพท์DTAEมีค.65/กัลยา/4623=942.26,1181=2313.75/P819/3600160500 942.26 28  เม.ย. 2565
177 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล สนง./4623/P825/3100123293 1,360.00 29  เม.ย. 2565
178 ซื้อวัสดุตรวจเยี่ยม/กัลยา/4623/P827/3600160787 1,296.00 29  เม.ย. 2565
179 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล สนง./4623/P832/3100124559 640.00 3  พ.ค. 2565
180 คชจ.ประชุมผู้บริหาร/27เมย.65/เนตรนภิส/โครงการประชุมผู้บริหาร29/100000/4623/P836/3600163020 875.00 5  พ.ค. 2565
181 คชจ.ประชุมผู้ผอ.เขตทั่วไปประเทศ3พค.65/เนตรนภิส/4623/P838/3600163735 525.00 6  พ.ค. 2565
182 เงินยืมราชการบย.20/65วิภากุล/P839/3600163743 9,216.00 6  พ.ค. 2565
183 คชจ.ประชุมโครงการระบบประกันคุณภาพฯ4,25เมย.65/ฐิตา/โครงการ30/45000/P842/3600164619 10,190.00 9  พ.ค. 2565
184 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของสพป.ปน.2 เมย.65/4623/P846/3100127966 3,508.00 11  พ.ค. 2565
185 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เมย.65/4623/P847/3100127985 10,094.39 11  พ.ค. 2565
186 ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สนง.กัลยา ทองพุ่ม/4623/P848/3600166295 415.00 11  พ.ค. 2565
187 ค่าใช้จ่ายเงินยืมราชการบย.ที่21/65(ผกามาศ)/โครงการนิเทศฯ112800/37/4623/P858/3600168040 52,840.00 17  พ.ค. 2565
188 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฯ/โครงการ35300/4623/P859/3100129056 1,360.00 17  พ.ค. 2565
189 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฯ/โครงการ35300/4623/P860/3100129059 11,620.00 17  พ.ค. 2565
190 ค่าจัดดอกไม้ฯโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฯ/โครงการ35300/4623/P861/3100129067 9,085.00 17  พ.ค. 2565
191 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลของสพป.ปน.2/4623/P862/3100129070 220.00 17  พ.ค. 2565
192 ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด/4623/P863/3100129077 4,080.00 17  พ.ค. 2565
193 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฯ/โครงการ35300/ปวีณี/4623/P867/3600168390 2,365.00 17  พ.ค. 2565
194 คชจ.ประชุมโครงการรปภ.ครู11พค.65/โครงการ90000/โครงการ2/4623/P872/3600170197 2,800.00 19  พ.ค. 2565
195 คชจ.ประชุมการใช้งานระบบสำรวจฯ9พค.65/มารีย๊ะ/4623/P873/3600170238 245.00 19  พ.ค. 2565
196 คชจ.ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ12พค.65/เนตรนภิส/4623/P874/3600170293 875.00 19  พ.ค. 2565
197 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน เมษายน 65/4623/P880/3100131718 44,688.20 23  พ.ค. 2565
198 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน พฤษภาคม 2565/4623/P881/3200030744 10,712.00 23  พ.ค. 2565
199 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สนง./4623/P882/3100131730/4100014415 5,400.00 5,400.00 23  พ.ค. 2565
200 คชจ.ไปราชการฯวิภากุล/4623/P888/3600174833 2,070.00 24  พ.ค. 2565
201 เงินยืมราชการ บย.23/65 พรภนา/1906/P895/3600174980 7,580.00 24  พ.ค. 2565
202 ค่าขยะ เมย.65/4623/P896/3600177496 300.00 26  พ.ค. 2565
203 ค่าน้ำประปา เมย.65/4623/P897/3600177502 1,489.00 26  พ.ค. 2565
204 ค่าโทรศัพท์DTAE เมย.65/4623/P898/3600177506 3,256.01 26  พ.ค. 2565
205 ค่าโทรศัพท์DTAEมีค.65/4623/P899/3600177514 2,565.86 26  พ.ค. 2565
206 ค่าโทรศัพทTOT เมย.65/4623/P900/3200031352 594.92 26  พ.ค. 2565
207 คชจ.ประชุมคณะกรรมการสอบสวน10พค.65/อรวรรณ/4623/PA912/3600179834 245.00 31  พ.ค. 2565
208 คชจ.ประชุมคณะกรรมการ(i-net)25มค.65(คีย์โครงการ2643+ใช้สอย255)/A913/3600179808 2,898.00 31  พ.ค. 2565
209 คชจ.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ20พค.65/เนตรนภิส/4623/PA915/3600179830 525.00 31  พ.ค. 2565
210 เบิกเกินส่งคืนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีค.65/4623/P755/3100117195/0100197648 -3.00 24  พ.ค. 2565
211 ค่าซื้อน้ำดื่มสนง.กัลยา/4623/P918/3600181824 942.00 2  มิ.ย. 2565
212 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กจ 6833 ปน./4623/P921/3100138687 3,377.99 6  มิ.ย. 2565
213 ค่าขยะ กัลยาทดรองจ่าย/4623/P922/3600183450 300.00 7  มิ.ย. 2565
214 ค่าน้ำประปา พค.65/4623/P923/3600183458 992.00 7  มิ.ย. 2565
215 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน พค.65/4623/P924/3200032582 6,093.00 7  มิ.ย. 2565
216 ค่าถ่ายเอกสาร/โครงการทดสอบทางการศึกษาi-net/148360/งบเขต10000/งบสทศ.138360/4623/P925/3100139104 752.00 7  มิ.ย. 2565
217 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พค.65/4623/P927/3100140680 19,493.02 9  มิ.ย. 2565
218 ค่าถ่ายเอกสาร พค.65/4623/P928/3100140687 1,237.00 9  มิ.ย. 2565
219 คชจ.ประชุมฯ17พค.65/โครงการนิเทศฯ112800/37/4623/P929/3600185049 3,000.00 9  มิ.ย. 2565
220 คชจ.นิเทศการสอนฯ16พย64-4กพ.65/โครงการนิเทศฯ112800/37/4623/P930/3600185164 3,120.00 9  มิ.ย. 2565
221 คชจ.ไปราชการฯ29พค-1มิย.65/ดวงฤทัย/4623/P931/3600185066 240.00 9  มิ.ย. 2565
222 คชจ.ประชุมติดตามเฝ้าระวังฯ1มิย.65/สมบูรณ์/4623/P934/3600185110 910.00 9  มิ.ย. 2565
223 คชจ.ประชุมZoomสร้างความเข้าใจ/26พค.65/4623/P935/3600185120 1,225.00 9  มิ.ย. 2565
224 เงินยืมราชการ บย.25/65/สมบูรณ์/โครงการ29/100000/P939/3600185963 4,725.00 10  มิ.ย. 2565
225 ค่าถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหารพค.65/โครงการ29/100,000/4623/P947/3100141874 2,050.00 13  มิ.ย. 2565
226 ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด/ฮัสน๊ะ/4623/P4623/3600188371 2,270.00 14  มิ.ย. 2565
227 คชจ.ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศฯ7มิย.65/4623/P968/3600190438 525.00 16  มิ.ย. 2565
228 คชจ.ประชุมฯ28มีค.65โครงการติดตามฯ/โครงการ23900(1600=12500/194=2500/งบเขต8900/P969/3600190448 6,750.00 16  มิ.ย. 2565
229 คชจ.คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ29-30พย.และ1ธค.64/โครงการ16/287600/นิภา /4623/P338/3600021297 5,900.00 16  มิ.ย. 2565
230 เงินยืมราชการบย.27/65ชัยชนะ/4623/P971/3600190516 8,882.00 16  มิ.ย. 2565
231 คชจ.ไปราชการ30พค-1มิย.65/ นายณัทกร แก้วประชุม/4623/P973/3600190482 776.00 16  มิ.ย. 2565
232 ค่าวัสดุการเกษตร/ฮุสเซ็ฯ/4623/P974/3600190500 567.00 16  มิ.ย. 2565
233 ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดรีโมท/กัลยา/4623/P975/3600190759 3,531.00 16  มิ.ย. 2565
234 เงินยืมราชการบย.29/65 เกสร/โครงการ340813/4623/P985/3600191562 347,944.00 17  มิ.ย. 2565
235 ค่าโทรศัพท์DTAEพค.65/P988/3600193938 3,256.01 21  มิ.ย. 2565
236 ค่าโทรศัพท์DTAEพค.65/P988/3600193938 2,565.86 21  มิ.ย. 2565
237 ค่าโทรศัพท์TOTพค.65/4623/P990/3200033881 622.74 21  มิ.ย. 2565
238 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน พค.65/4623/P991/3100145284 49,955.91 21  มิ.ย. 2565
239 ซื้อวัสดุสนง.กล่องล้อ/4623/P1000/3600195782 678.00 22  มิ.ย. 2565
240 ค่าจ้างต่ออายุโปรแกรมe-moneyข้อมูลเงินเดือนลูกจ้างพนักงาน/ธนพัต/4623/P1001/P3600195786 3,000.00 22  มิ.ย. 2565
241 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/4623/P1002/3100145837 1,500.00 22  มิ.ย. 2565
242 ค่าจ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้สนง./4623/P1006/3100146606/4100027460 8,210.00 8,210.00 23  มิ.ย. 2565
243 ค่าถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหารมิย.65/โครงการ29/100,000/4623/P1011/3100148473/4100029467 10,062.00 10,062.00 28  มิ.ย. 2565
244 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการ บย.23/65 พรภนา/1906/P895/3600174980 -40.00 10  มิ.ย. 2565
245 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชุมผู้บริหารพค.65/โครงการ29/100000/P845/3100126742(ปรับหมวดรายจ่ายไปบง.4623 2,100.00 1  มิ.ย. 2565
246 คชจ.ไปราชการฯ29พค-1มิย.65/ช่อผกา/4623/PA932/3600185095 1,056.00 9  มิ.ย. 2565
247 ค่าถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหารเมย.65/โครงการ29/100,000/4623/P945/3100141862 50.00 13  มิ.ย. 2565
248 คชจ.ไปราชการฯ26-27พค.65/สุธน/4623/P933/3600185106 1,040.00 9  มิ.ย. 2565
249 เงินยืมราชการบย.30/65ธนพัต/ไปราชการ9-14กค.65/4623/P1019/3600203188 9,372.00 4  ก.ค. 2565
250 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร/4623/P1023/3100151719 2,000.00 5  ก.ค. 2565
251 เงินยืมราชการบย.31/65/4623/P1030/3600205860 7,140.00 7  ก.ค. 2565
252 คชจ.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ30มิย.65/ณัฐกิตติ์/4623/P1035/3600208769 525.00 12  ก.ค. 2565
253 เงินยืมราชการบย.33/65/อรวรรณ/โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายฯ/4623/P1040/3600209385 7,650.00 12  ก.ค. 2565
254 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4623/P1042/3600211161 1,230.00 18  ก.ค. 2565
255 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มิย.65/4623/P1043/3100154874 19,650.08 18  ก.ค. 2565
256 ค่าจ้างทำตรายาง สพป.ปน.2/4623/P1044/3100154877 1,575.00 18  ก.ค. 2565
257 ค่าโทรศัพท์DTAEมิย.65สนง./4623/P1046/3600212611 3,096.81 19  ก.ค. 2565
258 ค่าโทรศัพท์DTAEพค.65/P1047/3600212627 2,603.93 19  ก.ค. 2565
259 ค่าขยะ มิย.65/กัลยา/4623/P1048/3600212644 300.00 19  ก.ค. 2565
260 ค่าน้ำประปา มิย.65/4623/P1049/3600212675 1,930.00 19  ก.ค. 2565
261 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน มิถุนายน 2565/4623/P1050/3200036447 4,941.00 19  ก.ค. 2565
262 เงินยืมราชการบย.34/65/ปราณี สุวรรณะ/4623/P1051/3600212843 10,110.00 19  ก.ค. 2565
263 เงินยืมราชการบย.35/65/โครงการ16/287600/อภิญญา /4623/P1052/3600212993 13,180.00 19  ก.ค. 2565
264 คชจ.ประชุมผู้บริหาร8กค.65/โครงการ29/100,000/4623/P1068/3600214156 875.00 20  ก.ค. 2565
265 คชจ.ไปราชการ7-8กค.65/ถวิล/4623/P1069/3600214143 2,280.00 20  ก.ค. 2565
266 คชจ.นิเทศการสอนฯ10,16,17,23,28,30มิย.65/ชัรฟุดดีน/โครงการนิเทศฯ112800/37/4623/P1070/3600214121 720.00 20  ก.ค. 2565
267 คชจ.โครงการยกระดับกิจกรรม28-29มีค.65/ซัลมา/โครงการ14/50050/4623/P1071/3600214179 21,390.00 20  ก.ค. 2565
268 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ นข.1320ปน./4623/P1075/3100157456 2,328.32 25  ก.ค. 2565
269 เบิกเกินส่งคืน/P858/3600168070 -25,840.00 8  ก.ค. 2565
270 ค่าโทรศัพท์TOTมิย.65/P1094/3200037271 704.06 1  ส.ค. 2565
271 เงินยืมราชการบย.45/65/สุธน/P1099/3600221332 6,360.00 2  ส.ค. 2565
272 ค่าถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหารกค.65/โครงการ29/100,000/4623/P1111/3100161037 1,400.00 3  ส.ค. 2565
273 ค่าถ่ายเอกสาร กค.65/4623/P1115/3100162268 224.00 4  ส.ค. 2565
274 ค่าจัดซื้อกรอบเกียรติบัตรของ สพป.ปน.2/4623/P1116/3100162277 2,700.00 4  ส.ค. 2565
275 ค่าวัสดุซื้อปรับปรุงซ่อมแซมสพป.ปน.2/4623/P1117/3100162285 4,420.00 4  ส.ค. 2565
276 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สนง./4623/P1118/3200037912 1,300.00 4  ส.ค. 2565
277 ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ/โครงการ340813/4623/P1119/3100162445 1,155.00 4  ส.ค. 2565
278 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน กรกฎาคม 2565/4623/P1123/3200038207 3,506.00 8  ส.ค. 2565
279 คชจ.ไปราชการตรวจ รร.คุณธรรม สพฐ./โครงการ25/32000/22ธค.64/หยาดฟ้า/4623/P1126/36002255940 5,440.00 8  ส.ค. 2565
280 เบิกเกินส่งคืน/P1048/3600212644 -150.00 5  ส.ค. 2565
281 ค่าวัสดุไฟฟ้า/กัลยา/1191/P1206/3600240239 160.00 22  ส.ค. 2565
282 ค่าซ่อมรถสามล้อพ่วงข้าง ฉ 0521 ปน./กัลยา/4623/P1210/3600240319 120.00 22  ส.ค. 2565
283 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.35/65/โครงการ16/287600/อภิญญา /4623/P1052/3600212993 -1,250.00 22  ส.ค. 2565
284 คชจ.ไปราชการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/รัชรินทร์/P1245/3600250045 692.00 30  ส.ค. 2565
285 ค่าโทรศัพท์TOT กค.65/4623/P1271/3200042234 547.84 6  ก.ย. 2565
286 ค่าน้ำประปา สค.65/1181/P1273/3600256773 1,188.00 6  ก.ย. 2565
287 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.29/65 เกสร/โครงการ340813//4623/P985/3600191562 -78,207.04 29  ส.ค. 2565
288 เงินยืมราชการ บย.69/65 ช่อผกา/4623/โครงการ30000/P1274/3600256779 30,000.00 6  ก.ย. 2565
289 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กค735ปน./4623/P1280/3100182270/4100075449 17,300.00 17,300.00 7  ก.ย. 2565
290 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ บน.1905 ปน./4623/P1281/3100182276/4100075468 10,000.00 10,000.00 7  ก.ย. 2565
291 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ บน.1905/4623/P1282/3600257986 4,120.00 7  ก.ย. 2565
292 เงินยืมราชการบย.72/65สมบูรณ์ วรรณทองศรีไปราชการพัฒนางานอำนวยการ8-13กย.65/4623/P1286/3600260884 6,840.00 8  ก.ย. 2565
293 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.34/65/ปราณี สุวรรณะ/4623/P1051/3600212843 -3,130.00 8  ก.ย. 2565
294 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นข.2113 ปน/4623/P1290/3100186320/4100079800 6,089.99 6,089.99 12  ก.ย. 2565
295 คชจ.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา10สค.65/เกตนิกา/4623/P1299/3600264277 2,600.00 12  ก.ย. 2565
296 คชจ.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับรางวัลคุณค่า/เกตนิกา/4623/P1300/3600264333 1,085.00 12  ก.ย. 2565
297 คชจ.ไปราชการเขตตรวจ7วันที่18-19สค.65/1191/P1304/3600264389 1,265.76 12  ก.ย. 2565
298 ค่าโทรศัพท์TOTสนง. สค.65/2610/P1396/3200045156 635.58 22  ก.ย. 2565
299 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./4623/P1445/3100199757 220.00 23  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา