รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้านครั้งที่1 /ตค.64-มค.65   งบประมาณ 903,500.00 บาท เบิกจ่าย 894,380.65 บาท คงเหลือ 9,119.35 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน สค-พย.64/4762/P291/3600032810 328,000.00 19  พ.ย. 2564
2 ค่าเช่าบ้าน กย.64/4672/P406/3600048665 207,480.65 24  ธ.ค. 2564
3 ค่าเช่าบ้าน มค.65/4762/P475/3600049975 178,100.00 20  ม.ค. 2565
4 ค่าเช่าบ้าน กพ.65/4762/P587/3600078945 180,800.00 18  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา