รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการกค-กย.65/2803  งบประมาณ 1,143,000.00 บาท เบิกจ่าย 760,000.00 บาท คงเหลือ 383,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการ กค.65/2803/P1098/3600221324 380,000.00 2  ส.ค. 2565
2 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการ สค.65/2803/P1155/3600235395 380,000.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา