รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน มิย-สค.65/2483  งบประมาณ 592,500.00 บาท เบิกจ่าย 383,245.16 บาท คงเหลือ 209,254.84 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านกค.65/2483/P1066/3600213155 163,600.00 19  ก.ค. 2565
2 ค่าเช่าบ้านสค.65/2483/P1217/3600240395 219,645.16 22  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา