รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบ ปกส.พนง.กค-กย.65/2481  งบประมาณ 820,000.00 บาท เบิกจ่าย 341,546.00 บาท คงเหลือ 478,454.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ กค.65/2481/P1055/3600213043 56,925.00 19  ก.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ สค.65/2481/P1157/3600235979 284,621.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา