รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ มีค.65(เพิ่มเติม)/895  งบประมาณ 40,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 40,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา