รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้านครั้งที่3/มีค-พค.65/1190  งบประมาณ 613,500.00 บาท เบิกจ่าย 519,600.00 บาท คงเหลือ 93,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน/1190/P786/3600156828 143,600.00 22  เม.ย. 2565
2 ค่าเช่าบ้าน มีค-พค.65/1190/P877/3600171616 196,700.00 20  พ.ค. 2565
3 ค่าเช่าบ้านมิย.65/1190/P986/3600191808 179,300.00 17  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา