รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ เมย-มิย.65 (340 ราย)  งบประมาณ 870,000.00 บาท เบิกจ่าย 393,210.00 บาท คงเหลือ 476,790.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการเมย.65/1139/P784/3600156112 280,864.00 21  เม.ย. 2565
2 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการพค.65/1139/P850/3600166558 97,173.00 11  พ.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการมิย.65/1139/P949/3600188320 56,174.00 14  มิ.ย. 2565
4 เบิกเกินส่งคืน/P850/3600166558 -40,997.00 21  ก.ค. 2565
5 เบิกเกินส่งคืน/P949/3600188320 -4.00 21  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา