รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ เมย-มิย.65 (340 ราย)  งบประมาณ 870,000.00 บาท เบิกจ่าย 280,864.00 บาท คงเหลือ 589,136.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการเมย.65/1139/P784/3600156112 280,864.00 21  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา