รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในกาารพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มค-มีค.65  งบประมาณ 1,143,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,143,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการ มค.65/506/P558/3600062998 377,129.00 11  ก.พ. 2565
2 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการ กพ.65/506/P559/3600062999 377,000.00 11  ก.พ. 2565
3 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการ มีค.65/P661/3600099306 377,000.00 14  มี.ค. 2565
4 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนง.มิย.65/506=11871/2038=363129/P982/3600191485 11,871.00 17  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา