รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้านครั้งที่2/กพ.65  งบประมาณ 204,500.00 บาท เบิกจ่าย 159,600.00 บาท คงเหลือ 44,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน มีค.65/501/P671/3600078750 163,600.00 17  มี.ค. 2565
2 เบิกเกินส่งคืน/P671/3600078750/0100197650 -4,000.00 24  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา