รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.พนง.ราชการ มค.-ธค.65 (395 ราย)  งบประมาณ 245,500.00 บาท เบิกจ่าย 236,000.00 บาท คงเหลือ 9,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี65/4451/P478/3600052549 236,000.00 20  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา