รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการ1000ตค-ธต.64  งบประมาณ 1,185,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,161,064.54 บาท คงเหลือ 23,935.46 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการตค-พย.64/4937/P317/3600037162 776,000.00 29  พ.ย. 2564
2 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการ.ธค.64/P364/3600048869 388,000.00 20  ธ.ค. 2564
3 เบิกเกินส่งคืน/P364/3600048869 -2,935.46 23  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา