รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านสะกำ/โครงการ2,005,000/2542/4100101314  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 9,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา