รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่1  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 297,273.79 บาท คงเหลือ 2,702,726.21 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน สค-กย.65/4881/P54/3200000181 15,000.00 1  พ.ย. 2565
2 ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน สค-กย.65/4881/P55/3200000179 469.79 1  พ.ย. 2565
3 เงินยืมราชการ บย.1/66ช่อผกา/4881โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งฯ208920/P58/3600008600 127,920.00 2  พ.ย. 2565
4 ค่าซื้อโปรแกรมgoogle meet สำนักงาน/4881/P59/3100008107 3,381.20 3  พ.ย. 2565
5 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กย.65/4881/P60/3100008112 64,520.89 3  พ.ย. 2565
6 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน กย.65/4881/P62/320000468 5,320.00 3  พ.ย. 2565
7 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT กย.65/4881/P63/3200000470 766.12 3  พ.ย. 2565
8 ค่าน้ำประปาสำนักงาน กย.65/4881/P64/3600009550 2,637.00 3  พ.ย. 2565
9 ค่าขยะสำนักงาน กย.65/4881/P65/3600009557 300.00 3  พ.ย. 2565
10 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE สค.65 ผอ./รอง/กัลยา/4881/P66/3600009564 2,603.93 3  พ.ย. 2565
11 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE กย.65/4881/P67/3600009568 3,258.15 3  พ.ย. 2565
12 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ตค.65/4881/P79/3100010632 52,484.02 14  พ.ย. 2565
13 ค่าไปรณีย์สำนักงาน ตค.65/4881/P80/3200000923 5,320.00 14  พ.ย. 2565
14 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE ตค.65/4881/P81/3600013922 3,358.76 14  พ.ย. 2565
15 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน กย.65/ผอ/รอง/กัลยา/4881/P82/3600013927 2,603.93 14  พ.ย. 2565
16 คชจ.ประชุมจัดเตรียมงานวันครูปี66 เนตรนภิส/31ตค.65/ค่าใช้สอย/4881/P122/3600017802 875.00 17  พ.ย. 2565
17 คชจ.ประชุม รปภ.ครูฯ ฮุสเซ็น/31ตค.65/ค่าใช้สอย/4881/P123/3600017813 3,150.00 17  พ.ย. 2565
18 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการ บย.2/66สุธน ไปราชการ/ค่าใช้สอย/4881/P124/3600017821 2,780.00 17  พ.ย. 2565
19 คชจ.ประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ/เนตรนภิส5ตค.65/ค่าใช้สอย/4881/P125/3600017827 525.00 17  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา