รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 4,862,500.00 บาท เบิกจ่าย 942,500.00 บาท คงเหลือ 3,920,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการตค.65/4811/P20/3600004056 942,500.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา