รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 1,459,000.00 บาท เบิกจ่าย 169,650.00 บาท คงเหลือ 1,289,350.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการตค.65/4811/P21/3600004057 169,650.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา