รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 49,990,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,750,480.00 บาท คงเหลือ 40,239,520.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทน+ค่าครองชีพพนง.ราชการตค.65/4811/P22/3600004063 9,750,480.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา