รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา ตค-ธค.65  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 846,000.00 บาท คงเหลือ 1,692,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา ตค.65/4947/P61/320000467 846,000.00 3  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา