รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่1 ตค-ธค.65  งบประมาณ 1,688,175.00 บาท เบิกจ่าย 565,470.00 บาท คงเหลือ 1,122,705.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2ตค.65/4735/P15/3600003759 4,590.00 25  ต.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติตค.65/4735/P16/3600003794 11,880.00 25  ต.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2ตค.65/4735/P17/3600003798 153,000.00 25  ต.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติตค.65/4735/P18/3600003801 396,000.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา