รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ตค-ธค.65  งบประมาณ 110,700.00 บาท เบิกจ่าย 27,810.00 บาท คงเหลือ 82,890.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้านตค.65/4735/P10/3600003746 810.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้านตค.65/4735/P11/3600003748 27,000.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา