รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 ตค-ธค.65  งบประมาณ 2,167,875.00 บาท เบิกจ่าย 726,150.00 บาท คงเหลือ 1,441,725.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนง.ธุรการโรงเรียนตค.65/4735/P12/3600003751 21,150.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าจ้างพนง.ธุรการโรงเรียนตค.65/4735/P13/3600003753 705,000.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา