รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจชต./2497  งบประมาณ 232,500.00 บาท เบิกจ่าย 229,500.00 บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ้เงินยืมราชการบย.57/65โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพฯ/2497/รร.ต้นพิกุล/มะสุกรี 64,500.00 19  ส.ค. 2565
2 ้เงินยืมราชการบย.58/65โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพฯ/2497/รร.บ้านน้ำใส/อาอีเสาะ 76,500.00 19  ส.ค. 2565
3 ้เงินยืมราชการบย.60/65โครงการอาชีพฯ/2497/P1202/3600239736รร.บ้านวังกว้าง/นิยเนตร 55,000.00 19  ส.ค. 2565
4 เงินยืมราชการบย.59/65โครงการส่งเสริมอาชีพฯ/2497/รร.นิคมสร้างฯ/นาซีเราะห์/P1203/3600239740 33,500.00 19  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา