รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบ2565/2285  งบประมาณ 503,000.00 บาท เบิกจ่าย 458,170.00 บาท คงเหลือ 44,830.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.50/65/เสาวนีย์/รร.บ้านโคกโพธิ์/2285/P1152/3600235356 15,400.00 17  ส.ค. 2565
2 เงินยืมราชการบย.49/65/ธัญลักษณ์/รร.โคกต้นสะตอ/2285/P1153/3600235363 9,000.00 17  ส.ค. 2565
3 คชจ.โครงการรร.วิถีพุทธจำนวน20โรงเรียน/2285/P1170/3600235656 353,670.00 17  ส.ค. 2565
4 ค่าไวนิลโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1174/3200039494/รร.บ้านตรัง/ฆอปือเสาะ 690.00 18  ส.ค. 2565
5 ค่าไวนิลโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1175/3200039495/รร.บ้านควนแตน/สุภาพร 2,900.00 18  ส.ค. 2565
6 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1176/3200039496/รร.วัดป่าสวย/เบญจมาศ 2,000.00 18  ส.ค. 2565
7 ค่าไวนิลโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1177/3200039497/รร.นิคมสร้างตนเองฯ/มาลี 4,990.00 18  ส.ค. 2565
8 ค่าไวนิลโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1179/3200039513/รร.วัดนิคมสถิต/อำภร 1,740.00 18  ส.ค. 2565
9 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1183/3600237953/ปวีณี 8,000.00 18  ส.ค. 2565
10 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1184/3100169361/รร.บ้านโคกโพธิ์/ร้านปรีดา/4100056125 8,800.00 8,800.00 18  ส.ค. 2565
11 เงินยืมราชการบย.51/65//2285/P1191/3600239584/รร.วัดเกาะหวาย/รอปิฮ๊ะ 6,000.00 19  ส.ค. 2565
12 คชจ.ประชุมวันที่18กค.65/โครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1201/3600239729 6,650.00 19  ส.ค. 2565
13 คชจ.โครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1207/3600240262/รร.บ้านปลักปรือ/วรรณี 540.00 22  ส.ค. 2565
14 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1208/3600240269/รร.บ้านปลักปรือ/วรรณี 1,980.00 22  ส.ค. 2565
15 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1209/3600240284/รร.วัดทรายขาว/นิตยา 4,720.00 22  ส.ค. 2565
16 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1211/3600240336/รร.วัดบุพนิมิต/ถนอม 680.00 22  ส.ค. 2565
17 คชจ.โครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1229/3600242938/รร.บ้านตรังฆอปืเสาะ/โคกเหรียงจารุพิชญา/P1229/3600242938 20,810.00 23  ส.ค. 2565
18 คชจ.โครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1230/3600242956/รร.บ้านต้นโตนด/สุธัญญา 1,340.00 23  ส.ค. 2565
19 คชจ.โครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1231/3600242976/รร.วัดอรัญ/สุรีรัตน์ 1,500.00 23  ส.ค. 2565
20 คชจ.โครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1232/3600242990/รร.วัดอรัญ/สุรีรัตน์2 4,800.00 23  ส.ค. 2565
21 ค่าวัสดุโครงการรร.วิถีพุทธ/2285/P1240/3600247515/รร.บ้านคลองทราย 1,960.00 26  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา