รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ทุนการศึกษาโครงการทุนภูมิทายาทสำหรับนร.ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท"ทุนภูมิทายาท"ปีงบประมาณพ.ศ.2565/2608  งบประมาณ 2,457,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 2,457,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา