รายการเบิกจ่าย
 กลับ   นักการภารโรง/พค-กค.65/1875  งบประมาณ 1,647,000.00 บาท เบิกจ่าย 549,000.00 บาท คงเหลือ 1,098,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนนักการโรงsp2พค.65/1875/P885/3600173548 153,000.00 23  พ.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติพค.65/1875/P886/3600173560 396,000.00 23  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา