รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการ9000/พค-กค.65/1875  งบประมาณ 1,782,000.00 บาท เบิกจ่าย 594,000.00 บาท คงเหลือ 1,188,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียนพค.65/PA914/3200031742 594,000.00 31  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา