รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียน15000/พค-กค.65/1875  งบประมาณ 2,115,000.00 บาท เบิกจ่าย 705,000.00 บาท คงเหลือ 1,410,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนพค.65/1875/P884/3600173537 705,000.00 23  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา