รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน/พค-กค.65/1875  งบประมาณ 81,000.00 บาท เบิกจ่าย 27,000.00 บาท คงเหลือ 54,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้านพค.65/1875/P887/3600173576 27,000.00 23  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา