รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/2903  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 20,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.52/65โครงการค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดวิถีใหม่ฯ/2903/P1187/3600239301/ยุวารี 20,000.00 19  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา