รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาของสพฐ.  งบประมาณ 44,000.00 บาท เบิกจ่าย 43,920.00 บาท คงเหลือ 80.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.38/65มารีซานรร.วัดอัมพวนาราม/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1081/3600218931 5,000.00 27  ก.ค. 2565
2 เงินยืมบย.39/65จำนงค์รร.นิคมสร้างฯ/589/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1082/3600218934 5,000.00 27  ก.ค. 2565
3 เงินยืมบย.40/65สมพร รร.วัดภมรคติวัน/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1083/3600218936 5,000.00 27  ก.ค. 2565
4 เงินยืมบย.41/65มาศลีนา รร.ศาลาสอง/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1084/3600218938 5,000.00 27  ก.ค. 2565
5 เงินยืมบย.42/65เด็ดเดี่ยว รร.บ้านคลองช้าง/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1085/3600218940 5,000.00 27  ก.ค. 2565
6 เงินยืมบย.44/65ธวัฒน์ชัย รร.บ้านควนลังงา/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1086/3600218947 5,000.00 27  ก.ค. 2565
7 เงินยืมบย.43/65มะรีเป็งรร.ชุมชนบ้านพงสตา/โครงการลูกเสือฯ70000/บง1970+589/P1091/3600218989 5,000.00 27  ก.ค. 2565
8 คชจ.ไปราชการโครงการนิเทศลูกเสือต้านภัยยาเสพติด/ยุวารี/589/PA1292/3600264188 3,920.00 12  ก.ย. 2565
9 คชจ.ฝึกอบรม/ศราวุฒิ รร.บ้านม่วงเตี้ย/โครงการลูกเสือฯ70000/บง.1970+589/P1190/3600239575 5,000.00 26  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา