รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้Active LearningแบบFundamental AL Training/2595  งบประมาณ 79,000.00 บาท เบิกจ่าย 79,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.37/65ซัลมาโครงการเงินงวดบง.1191=36925+บง.2595=79000/P1087/3600218959 79,000.00 27  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา