รายการเบิกจ่าย
 กลับ   /ค่าจ้างครูสอนภาษาจัน/รร.สมาหอ/อัตรา27000/เดือน/กพ-กย.65/บง.402/ลว.02.02.2022  งบประมาณ 216,000.00 บาท เบิกจ่าย 61,714.32 บาท คงเหลือ 154,285.68 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูผุู้สอนภาษาจีน กพ.65/P603/3200015789 7,714.32 24  ก.พ. 2565
2 ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน มีค.65/P667/3200020857 27,000.00 18  มี.ค. 2565
3 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีนเมย.65/P807/3200028707 27,000.00 26  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา