รายการเบิกจ่าย
 กลับ   /ค่าจ้างครูสอนภาษาจัน/รร.สมาหอ/อัตรา27000/เดือน/กพ-กย.65/บง.402/ลว.02.02.2022  งบประมาณ 216,000.00 บาท เบิกจ่าย 226,714.32 บาท คงเหลือ -10,714.32 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาครูผุู้สอนภาษาจีน กพ.65/P603/3200015789 7,714.32 24  ก.พ. 2565
2 ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน มีค.65/P667/3200020857 27,000.00 18  มี.ค. 2565
3 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีนเมย.65/P807/3200028707 27,000.00 26  เม.ย. 2565
4 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีน พค.65รร.บ้านสมาหอ/402/P893/3200030942 27,000.00 24  พ.ค. 2565
5 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีนมิย.65/402/P978/3200033599 27,000.00 16  มิ.ย. 2565
6 ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีนกค.65/402/P1106/3200037516 27,000.00 2  ส.ค. 2565
7 ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สค.65/402/P1264/3200041314 27,000.00 1  ก.ย. 2565
8 ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน รร.บ้านสมาหอ กย.65/402/P1503/3600288717 27,000.00 28  ก.ย. 2565
9 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ชุมชนบ้านต้นสน กย.65/402/P1504/3200046644 30,000.00 28  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา