รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ่่ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ/รร.ชุมชนบ้านต้นสน/กพ-กย.65 อัตรา30,000/เดือน/บง.402ลว.02.02.2022  งบประมาณ 240,000.00 บาท เบิกจ่าย 167,419.35 บาท คงเหลือ 72,580.65 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ชุมชนบ้านต้นสน/402/P681/3200022116 17,419.35 23  มี.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/402/P806/3200028706 30,000.00 26  เม.ย. 2565
3 ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ชุมชนบ้านต้นสน/พค.65/402/P892/3200030944 30,000.00 24  พ.ค. 2565
4 ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ชุมชนบ้านต้นสน/402/P979/3200033600 30,000.00 16  มิ.ย. 2565
5 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/402/P1105/3200037513 30,000.00 2  ส.ค. 2565
6 ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/402/P1263/3200041312 30,000.00 1  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา