รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย/169/P469/3600056894 100,000.00 19  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา