รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา2565/กค-กย.65/2608  งบประมาณ 2,104,680.00 บาท เบิกจ่าย 2,104,680.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินอุดหนุนโครงการรร.ประชารัฐ กค-กย.65/4 รร./2608/P1041/3600211141 2,104,680.00 18  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา