รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา2565/รร.บ้านน้ำใส/17พค-30มิย.65/2368  งบประมาณ 162,120.00 บาท เบิกจ่าย 162,120.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินอุดหนุนค่าอาหารสำหรับนร.โครงการรร.ประชารัฐ รร.บ้านน้ำใส/P1017/3600201879 162,120.00 1  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา