รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานฯระดับภูมิภาค(โครงการโรงเรียนสุจริต)/3300  งบประมาณ 22,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 22,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา