รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการนิเทศกำกับติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายฝนการดำเนินการอื่นๆ/2730  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,900.00 บาท คงเหลือ 100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.48/65โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ(บง.2730/2904/1422)/2730/P1139/3600228137 3,550.00 9  ส.ค. 2565
2 ค่าเข้าเล่มเอกสารโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ(โครงการใบงวด2730/2904/1422)/2730/PA1220/3100170871 3,600.00 22  ส.ค. 2565
3 เงินยืมบย.64/65ยืม71950โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ(บง.2904=71500/บง.2730=450)/P1235/3600242534 450.00 23  ส.ค. 2565
4 ค่าวัสดุ/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/บง.1422+2904+2730/2730/P1251/3100177001 2,300.00 30  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา