รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในกาต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ15มีค-5เมย.65/1607  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา