รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในกาต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ15มีค-5เมย.65/1607  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,900.00 บาท คงเหลือ 1,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายไปราชการประชุมบูรณาการความร่วมมือการทุจริต/ณัฐกิจ/ฐิตา/ปวีณี/1607/P853/3600167182 4,900.00 12  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา