รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565/1422  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.22/65ณัฐกิตติ์ /โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/บง.2904+1422+2730/1422/P878/3600172292 35,925.00 20  พ.ค. 2565
2 ค่าถ่ายเอกสาร/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/บง.2904+1422+2730/1422/P1003/3100146455 3,569.50 23  มิ.ย. 2565
3 เงินยืมราชการบย.32/65ณัฐกิตติ์/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ(บง.2904+1422+2904)1422/P1033/3600208744 2,325.00 12  ก.ค. 2565
4 เบิกเพิ่มจากใบยืม22/65ณัฐกิตติ์/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/(บง.1422+2904+2730)/1422/P1090/3600218980 2,766.00 27  ก.ค. 2565
5 คชจ.ประชุมฯณัฐกิตติ์ /โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/โครงการมีใบงวด/50000/1422/P1200/3600239717 1,860.00 19  ส.ค. 2565
6 ค่าวัสดุ(โครงการใบงวด2730/2904/1422)/1422/P1221/3100170875 3,000.00 22  ส.ค. 2565
7 ค่าวัสดุ(โครงการใบงวด2730/2904/1422)/1422/P1222/3100170880 554.50 22  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา