รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ(โครงการโรงเรียนสุจริต 7-10ธค.64)  งบประมาณ 8,500.00 บาท เบิกจ่าย 8,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรร.ตลาดนัดบาซาเอ/5178=8500,4623=2300/7017442064/P563/3100087718 8,500.00 8,500.00 11  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา