รายการเบิกจ่าย
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 7,715,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,715,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองฯงวด1/7017236297/P1072/3100155895 848,650.00 848,650.00 20  ก.ค. 2565
2 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองฯงวด2/7017236297/P1243/3100175647 617,200.00 617,200.00 29  ส.ค. 2565
3 งวด3/7017236297 617,200.00 20  ธ.ค. 2564
4 งวด4/7017236297 617,200.00 20  ธ.ค. 2564
5 งวด5/7017236297 617,200.00 20  ธ.ค. 2564
6 งวด6/7017236297 617,200.00 20  ธ.ค. 2564
7 งวด7/7017236297 617,200.00 20  ธ.ค. 2564
8 งวด8/7017236297 694,350.00 20  ธ.ค. 2564
9 งวด9/7017236297 925,800.00 20  ธ.ค. 2564
10 งวด10/7017236297 1,543,000.00 20  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา