รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3000ANSILumensโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสตำบลช้างให้ตกอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 27,000.00 บาท เบิกจ่าย 27,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์/รร.วัดบันลือคชาวาส/5206/PO/7017539210/P680/3100106109 27,000.00 27,000.00 22  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา