รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด2500ANSILumensโรงเรียนบ้านควนลังงาตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 110,800.00 บาท เบิกจ่าย 110,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์/รร.บ้านควนลังงา/5206/PO/7017539210/P680/3100106109 110,800.00 110,800.00 22  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา