รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ)แบบ1โรงเรียนบ้านนาค้อกลางตำบลป่าบอนอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 59,200.00 บาท เบิกจ่าย 59,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/7017635320 59,200.00 30  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา